سهامداران

 

 

صندوق ذخیره فرهنگیان   80 درصد.

شرکت سرمایه گذاری فرایند 10 درصد.

صندوق تعاون وامداد آموزش وپرورش 10 درصد.