اداره آموزش و پرورش منطقه 2

 

مسئول صدور: زهرا صفاری

آدرس: تهران- کوی نصر، گیشا، خیابان شهید ناظریان قمی، انتهای خیابان سیزدهم غربی