آموزش پرورش منطقه 19

 

مسئول باجه: فرشاد جعفرآبادی

 

آدرس:  تهران- انتهای خط نازی آباد، خیابان بهمن یار،  نبش میدان، اداره آموزش و پرورش منطقه 19

 

شماره تلفن: 55542627-021