راهنمای خرید بیمه نامه

برای خرید بیمه نامه، با همراه داشتن رونوشت شناسنامه و یا کارت ملی، به یکی از شعب یا نمایندگی های بیمه معلم مراجعه نموده و اقدام به تکمیل فرم پیشنهاد نمایید.

 • راهنمای دریافت خسارت

بیمه گذار، باید حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وقوع خسارت، با همراه داشتن اصل بیمه نامه و مدارک اولیه وقوع خسارت و مدارک شناسایی معتبر، به یکی از شعب بیمه معلم مراجعه و نسبت به تکمیل فرم اعلام خسارت و تکمیل مدارک درخواستی شرکت بیمه معلم اقدام نماید.

 • مدارک اولیه خسارت:
 • فوت:
 • اصل بیمه نامه و ضمائم ( نسخه تحویل داده شده به بیمه گذار)
 • اصل و یا تصویر برابر با اصل گواهی فوت
 • اصل و یا تصویر برابر با اصل جواز دفن
 • تصویر برابر با اصل شناسنامه باطل شده متوفی و تصویر کارت ملی
 • تصویر برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی وراث یا ذینفعان بیمه نامه
 • در صورتی که در بیمه نامه گیرنده ، وراث قانونی ذکر شده است تصویر برابر با اصل انحصار وراثت الزامی است.
 • اصل و یا تصویر برابر با اصل گزارش حادثه توسط مراجع انتظامی و قضایی ( در صورت فوت به علت حادثه)
  • اعلام شماره پرونده دادسرا.
  • گزارش های نهایی مقامات انتظامی و قضایی.
 • تصویر برابر با اصل گواهی پزشکی قانونی ( در صورت فوت به علت حادثه ، فوت نامعلوم و یا مرگ مشکوک )
 • اصل و یا تصویر برابر با اصل مدارک درمانی و بیمارستانی( حسب مورد)
  • ارسال اصل کلیه مدارک پزشکی اخیر متوفی از شروع تشخیص بیماری
  • در صورت عدم بستری گزارش پزشک معالج در خصوص نوع بیماری و درمان صورت گرفته
 • اصل دفترچه بیمه ی بیمه شده (تامین اجتماعی، خدمات درمانی، بیمه سلامت و…)
 • امراض خاص:
 • تصویر شناسنامه و کارت ملی بیمه شده
 • اصل و یا تصویر برابر با اصل مدارک بیمارستانی و درمانی بیمه شده از زمان شروع تشخیص بیماری
 • اصل فاکتور هزینه های انجام شده
  • در صورتی که تصویر برابر اصل باشد، پرداخت کننده اول و میزان خسارت پرداخت شده و کپی چک دریافتی از بیمه‌گر اول مشخص و ضمیمه شده باشد.
  • درصورتیکه توسط مراکزدرمانی (به غیر از مراکز درمانی دولتی) برابربا اصل شده باشد، مبلغ آن قابل پرداخت نمی‌باشد.
 • گزارش پزشک معالج در خصوص نوع بیماری، شروع بیماری و پایان درمان.
 • نقص عضو:
 • تصویر شناسنامه و کارت ملی بیمه شده
 • اصل و یا تصویر برابر با اصل گزارش حادثه توسط مراجع انتظامی و قضایی
 • اصل و یا تصویر برابر اصل مدارک بیمارستانی بیمه شده
 • عکس های رادیولوژی بیمه شده
 • اصل و یا تصویر برابر با اصل گزارش پزشکی قانونی
 • انجام تحقیقات محلی پزشکی یا بیمارستانی توسط شعبه
 • دریافت گزارش نماینده مبنی بر نحوه پذیرش بیمه شده، نحوه آشنایی و …
 • دریافت گزارش پزشک معالج در خصوص نقص عضو دائم جزئی و یا کلی بیمه شده
 • معافیت از پرداخت حق بیمه
 • تصویر شناسنامه و کارت ملی بیمه شده
 • تصویر برابر با اصل گزارش حادثه توسط مراجع انتظامی و قضایی (درصورت وقوع حادثه)
 • اصل یا تصویر برابر با اصل مدارک بیمارستانی بیمه شده در زمان شروع بیماری یا حادثه و طول درمان
 • اصل یا تصویر برابر با اصل گزارش کمیسیون پزشکی
 • عکس های رادیولوژی بیمه شده
 • انجام تحقیقات محلی پزشکی یا بیمارستانی توسط شعبه
 • دریافت گزارش نماینده مبنی بر نحوه پذیرش بیمه شده، نحوه آشنایی و …
 • دریافت گزارش پزشک معالج در خصوص نقص عضو دائم کلی و از کارافتادگی دائم بیمه شده
 • اصل و یا تصویر برابر با اصل گزارش پزشکی قانونی یا کمیسیون تامین اجتماعی و یا خدمات درمانی مبنی بر اعلام از کارافتادگی کامل و دائم بیمه شده با ذکر علت.
 • هزینه پزشکی ناشی از حادثه
 1. تصویر شناسنامه و کارت ملی بیمه شده
 2. اصل فاکتور هزینه های انجام شده با درج تاریخ و مشخصات بیمه شده.
  • در صورتی که تصویر برابر اصل باشد ، پرداخت کننده اول و میزان خسارت پرداخت شده و کپی چک دریافتی از بیمه گر اول مشخص و ضمیمه شده باشد.
  • در صورتیکه توسط مراکز درمانی (به غیر از مراکز درمانی دولتی) برابر با اصل شده باشد، مبلغ آن قابل پرداخت نمی باشد.
 3. اصل یا تصویر برابر با اصل گزارش حادثه توسط مراجع انتظامی و قضایی
 4. اصل یا تصویر برابر با اصل اولین مرجع درمانی و مدارک بیمارستانی بیمه شده
 5. عکس های رادیولوژی بیمه شده
 6. دریافت گزارش پزشک معالج در خصوص نقص عضو دائم کلی و از کارافتادگی دائم بیمه شده
 7. اصل و یا تصویر برابر با اصل گزارش پزشکی قانونی (در صورت لزوم)

 • راهنمای پرداخت حق بیمه :

بیمه گذار محترم شما می توانید با استفاده از امکانات:

۱-درگاه پرداخت اینترنتی بانک ملت در سایت بیمه معلم www.mic.co.ir

۲- سامانه واریز وجه به حساب سازمانها در سایت بانک ملت www.bankmellat.ir

۳- دستگاههای ATM بانک ملت در سراسر کشور  شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۹۲۵۰۷۶۲۸۱

۴- سامانه پرداخت از طریق تلفن همراه با کد #۱*۱*۲*۵*۷۴۱*

حق بیمه خود را بصورت غیر حضوری و یا پرداخت نقدی از طریق دفترچه اقساط در شعب بانک ملت به حساب شماره ۴۸۰۳۵۰۹۵۷۳  شعبه مستقل مرکزی پرداخت نمایید.