بیمه عمر زمانی ساده انفرادی

این بیمه‌نامه‌ به منظور پوشش خسارت فوت بیمه‌شده در زمان اعتبار بیمه‌نامه صادر می‌شود. حق بیمه این بیمه‌نامه بر اساس شرایط سنی و سلامت بیمه‌شده تعیین می‌شود. در این نوع بیمه، چنانچه بیمه شده در طول مدت بیمه فوت کند، سرمایه مندرج در بیمه نامه، به ذینفعان و یا وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

بدیهی است در صورت حیات بیمه‌شده بعد از پایان مدت بیمه‌نامه، تعهدات بیمه‌گر پایان می یابد.

– مدت این بیمه نامه می تواند از ۱ سال تا ۳۰ سال و سن بیمه شدگان از ۱۵ تا ۶۹ سال تمام باشد مشروط بر اینکه جمع مدت بیمه نامه و سن بیمه شده بیش از ۷۰ سال نگردد.

– حداکثر سرمایه فوت مبلغ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است.

– پوشش های اضافی در بیمه عمر زمانی انفرادی قابل خریداری نیست.

– انتخاب پرداخت حق بیمه بصورت سالانه و یکجا وجود دارد.

بیمه عمر مانده بدهکار انفرادی

بیمه‌نامه عمر مانده بدهکار از طرفی پشتوانه محکمی برای افرادی است که وام دریافت می نماید و از طرف دیگر برای وام دهنده موجب دلگرمی باز پرداخت سرمایه وام در صورت فوت بیمه شده می‌باشد.

– مدت این بیمه نامه برحسب مدت وام تعیین و  می تواند از ۱ سال تا ۳۰ سال و  سن بیمه شدگان از ۱۵ تا ۶۹ سال تمام باشد مشروط بر اینکه جمع مدت بیمه نامه و سن بیمه شده بیش از ۷۰ سال نگردد.

– در صورت فوت بیمه‌شده، مبلغ باقیمانده از وام به صورت یکجا توسط شرکت بیمه معلم به وام دهنده پرداخت می‌شود.

– بیمه‌گر تعهدی نسبت به اقساط معوقه و پرداخت نشده بیمه‌شده ندارد.

– حداکثر سرمایه فوت مبلغ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است.

– پوشش های اضافی در بیمه عمر زمانی انفرادی قابل خریداری نیست.

– انتخاب پرداخت حق بیمه بصورت سالانه و یکجا وجود دارد.