جراحات بدنی و صدمات ناشی از کار یا حین انجام وظیفه ، امری اجتناب ناپذیر است و کارکنان هر سازمانی با هر نوع فعالیت اقتصادی، در معرض وقوع سوانحی از این دست قرار دارند.

قوانین کار و مجازات اسلامی، مسئولیت‌های سنگینی را به ‌صورت تکلیفی در قبال جبران غرامت صدمات جانی وارد به کارکنان، متوجه کارفرمایان می‌کند. از سوی دیگر، طرح بیمه سازمان تامین اجتماعی کشور بـه گونه ای طراحی نشده است تا غراماتی که مسئولیت آن بر عهده کارفرمایان قرار می گیرد را پوشش دهد.

بنابراین در غالب موارد، به دنبال بروز صدمات جانی ناشی از حوادث حین کار، کارفرمایان مکلف به پرداخت غرامت به منظور جلب رضایت زیان دیده یا بازماندگان وی می‌شوند. برای مثال می توان به  (تبصره ۱ ماده ۶۶ قانون کار و تامین اجتماعی) اشاره کرد.

ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی: درصورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده، سازمان تامین اجتماعی هزینه های مربوط به معالجه، غرامات، مستمری ها و غیره را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.

بنابراین خرید بیمه نامه‌ی مسئولیت مدنی به‌عنوان ضرورت برای کلیه‌ی افراد و سازمان‌ها مطرح است.

 از موارد دیگری که در مبحث بیمه های مسئولیت مطرح  است، پوشش غراماتی است که به واسطه ی سهل انگاری و غفلت بیمه گذار در انجام وظایف خود (مالی و جانی ) متوجه افراد می نماید، که این غرامات نیز در بیمه نامه های متنوعی از جمله مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح، ناظر و محاسب، مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیرا پزشکان، مسئولیت حرفه ای بازرسان کالا و …  تحت پوشش قرار می گیرد.

مدیریت بیمه های مسئولیت شرکت بیمه معلم با ارائه خدمات بیمه ای متنوع همراه با حق بیمه های مناسب و پرداخت صحیح و سریع خسارات تلاش می کند که رضایت بیمه گذاران و زیان دیدگان را فرآهم نموده و تصویر مثبتی در ذهن افراد جامعه برجا گذارد.