اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 کرج

 

 

مسئول صدور: افشین مرادیانی – سارا میرزایی

 

آدرس: کرج.میدان استاندارد اداره آموزش وپرورش منطقه۲