معرفی شرکت :

 

 

شرکت خدمات بیمه ای امید، آسایش وسرمایه ایرانیان که به اختصار شرکت امیدآسا نامیده می شود. نماینده حقوقی شرکت بیمه معلم با کد 10007 می باشد.

 

ضرورت تشکیل :

 

با توجه به اینکه بخش بزرگی از سهام شرکت بیمه معلم متعلق به موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکتهای زیرمجموعه آن است و در نتیجه منافع حاصل از فعالیت های این شرکت به فرهنگیان محترم که صاحبان اصلی موسسه صندوق ذخیره هستند تعلق خواهد گرفت، لذا ضرورت دارد :

  • به منظور هم افزایی شرکتهای زیرمجموعه موسسه تجمیع قرار داد بیمه های مورد نیاز شرکتها در شرکت بیمه معلم هدف قرار گیرد.
  • نیازهای فراوان ادارات آموزش و پرورش و واحدهای تابعه آنها در سراسر کشور به پوشش های بیمه ای با خدمات مطلوب و نرخ مناسب در شرکت بیمه معلم تجمیع گردد.
  • نیازهای فراوان فرهنگیان محترم به انواع پوشش های بیمه ای به شرکت بیمه معلم هدایت شده و خدمات مناسب، سریع و ارزان در اختیار آنان قرار گیرد.

لذا  شرکت امیدآسا توسط موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان تاسیس گردید تا تحقق اهداف فوق را پیگیری نماید.

 

تفاوت شرکت امیدآسا با سایر نمایندگی های بیمه معلم :

 

  • این شرکت یک نمایندگی حقوقی بیمه معلم است و می تواند در سراسر کشور و در تمام شعب استانی بیمه معلم اقدام به تاسیس باجه و استقرار کارشناس صدور نماید.
  • نمایندگی های حقیقی بیمه معلم متعلق به اشخاص و افراد حقیقی هستند و تمام سود حاصل از فعالیت های آنها که بخش بزرگی از قراردادهای بیمه ای را شامل می شود به صاحبان آنها که افراد حقیقی هستند تعلق می گیرد در صورتی که تمام سود حاصل از فعالیت های این شرکت به واسطه سهامداران به فرهنگیان محترم تعلق خواهد گرفت.

 

 

-بیانیه ی مأموریت ( Mission) :

جذب پرتفوی قابل توجه برای شرکت بیمه معلم و ارایه خدمات آسان ،در دسترس ومناسب به فرهنگیان وشرکتهای زیر مجموعه

صند وق ذخیره فرهنگیان.

 

 

-چشم انداز (Vision):

انتخاب اول معلمان واحراز رتبه اول نمایندگیهای بیمه معلم درکشور