در این نوع بیمه ها که به صورت قراردادی با سازمانها، شرکتهای تولیدی و خدماتی و موسسات خصوصی و دولتی و … منعقد می گردد، بیمه گذار کارکنان خود را به مدت یکسال تحت پوشش بیمه عمر زمانی (فوت بهر علت) قرار میدهد (حداقل باید ۲۵ نفر باشند و حداکثر سن تا سقف ۷۰ سالگی است). بیمه گر نیز متعهد است چنانچه هر یک از بیمه شدگان در طول مدت اعتبار بیمه نامه فوت نماید، بشرط وصول حق بیمه در سررسیدهای مقرر، سرمایه مندرج در قرارداد را به استفاده کنند(گان) پرداخت نماید. قابل ذکر است که پس از پایان مدت بیمه نامه، بیمه گر هیچگونه تعهدی نسبت به برگشت سرمایه و حق بیمه دریافتی نخواهد داشت.

انواع بیمه عمر زمانی گروهی:

  • بیمه عمر زمانی با سرمایه ثابت: سرمایه بیمه نامه  برای همه بیمه شدگان یکسان بوده و تعیین میزان آن با درخواست بیمه گذار و موافقت بیمه گر می باشد ضمناً تعیین نرخ حق بیمه براساس نوع شغل، میانگین سنی و تعداد بیمه شدگان می باشد.
  • بیمه عمر زمانی براساس ضریبی از حقوق : سرمایه بیمه نامه با توجه به ضریبی از حقوق و مزایای هر یک از بیمه شدگان تعیین می گردد. تعیین میزان ضریب براساس توافق بیمه گر و بیمه گذار می باشد.
  • بیمه عمر مانده بدهکار گروهی: یک نوع از بیمه عمر زمانی گروهی می باشد برای ارائه پوشش به وام گیرندگان موسسات اعتباری، بانکها، صندوقهای قرض الحسنه و سایر سازمانهای مشابه که در راستای رفع مشکلات و نگرانی وام دهندگان و وام گیرندگان طراحی شده است و در این نوع بیمه نامه ها بیمه گر تعهد می کند در صورت فوت مشمول بیمه هر یک از وام گیرندگان، در طول مدت اعتبار بیمه نامه و بشرط پرداخت حق بیمه در سررسیدهای مقرر مانده اقساط وام وی را از تاریخ فوت تا پایان مدت وام، بصورت یکجا به بیمه گذار (موسسات وام دهنده) پرداخت نماید.

در این بیمه ، حداقل باید ۲۵ نفر باشند و حداکثر سن بیمه شده با مدت بازپرداخت وام نباید از ۷۰ سال تمام تجاوز نماید.

نحوه دریافت انواع بیمه نامه عمر زمانی گروهی :

افراد متقاضی بیمه نامه عمر زمانی گروهی اشخاص حقوقی می باشند که با ارائه درخواست کتبی می توانند بیمه نامه عمر زمانی گروهی را از شرکت تقاضا نمایند.

شرکت بیمه معلم با توجه به نوع فعالیت گروه، رده سنی و سرمایه درخواستی، حق بیمه و شرایط بیمه نامه را اعلام و با تواقق بیمه گذار اقدام به صدور بیمه نامه می نماید..

نحوه دریافت خدمات در بیمه های عمر زمانی گروهی:

در صورت بروز هر یک از خطرات تحت پوشش بیمه نامه، بیمه شده یا ذینفع می تواند به شرح زیر عمل نماید.

مراتب را در اسرع وقت به بیمه گذار یا بیمه گر اعلام نماید.

مدارک مورد نیاز را تهیه و جهت بررسی و پرداخت خسارت به بیمه گر تحویل نماید.

شرکت بیمه گر با توجه به نوع خسارت رخ داده و شرایط قرارداد غرامت بیمه شده را محاسبه و پرداخت می نماید.