نحوه خرید بیمه نامه
خرید این بیمه نامه از طریق شعب و نمایندگی های سراسر کشور شرکت بیمه معلم میسر است.

نحوه دریافت خسارت
به محض وقوع حادثه بیمه گذار تا ۵ روز فرصت دارد از طریق ارسال نامه کتبی به واحد صادر کننده بیمه نامه مراتب را به اطلاع شرکت بیمه معلم برساند، با توجه به لزوم بازدید از مواضع خسارت دیده و ارزیابی میزان زیان وارده به اموال بیمه گذار، شرکت بیمه معلم کارشناسان خود را به محل اعزام می کند.
پس از تکمیل مستندات و گزارش کارشناسی خسارت را در وجه زیان دیده پرداخت می شود.

خسارت و هزینه های قابل تامین در بیمه نامه های آتش سوزی

۱- خسارتهای مستقیم ناشی ازخطرات تحت پوشش
۲- خسارت و هزینه های ناشی از اقدامات لازم که به منظور جلوگیری از توسعه خسارت از طرف بیمه گذار صورت می گیرد.
۳- هزینه های ناشی از نقل مکان ضروری مورد بیمه و یا خسارت ناشی از اینگونه عملیات که به منظور نجات کالای مورد بیمه صورت پذیرفته باشد.

استثنائات بیمه نامه آتش سوزی
بر اساس شرایط ، خسارت و هزینه های غیرقابل تأمین بیمه آتش سوزی به شرح زیر است:
۱- خسارات ناشی از جنگ داخلی ، شورش ، آشوب ، بلوا ، اعتصاب، قیام ، انقلاب ، کودتا ، اغتشاشات داخلی و یا اقدامات احتیاطی و انتظامی
۲- خسارات ناشی از انفجار مواد منفجره  مانند دینامیت، تی ان تی و باروت
۳- خسارات ناشی از انفجار اتمی ، اشعه رادیواکتیویته و یونزا و فعل و انفعالات هسته ای
۴- خسارات وارده به مسکوکات ، پول ، اوراق بهادار ، فلزات قیمتی ، جواهرات و سنگ گرانبها
۵- خسارات وارد به اسناد ، نسخ خطی و هزینه بازسازی ، جمع آوری مجدد اطلاعات و یا تنظیم دفاتر بازرگانی
۶- همه خطرات اضافی یا تبعی مگر آن که بیمه گذار حق بیمه اضافی مربوط به آنها را پرداخت و خطر مورد نظر بیمه شده باشد.