برخی کلوزهای متعارف در بیمه های مهندسی (Clause / Endorsement) به شرح زیر است:

–     کلوز ۰۰۱ (SRCC)

–     کلوز ۰۰۳ (دوره نگهداری ساده)

–     کلوز ۰۰۴ (دوره نگهداری گسترده) و …

–   کلوز ۰۲۰ ( برداشت ضایعات)

–     کلوز ۰۰۹ (استثناء زلزله)

–     کلوز ۰۱۰ (استثناء سیل و طغیان آب(

–     کلوز ۰۱۲ (استثناء طوفان و باد) و …

–     کلوز ۰۰۵ (حد جدول زمانبندی)

–    کلوز ۱۰۹ (حد دپوی مصالح پایکار)

–     کلوز ۲۱۷ (حد کانال روباز) و …

–     کلوز ۰۰۸ (رعایت آئین‌نامه مقاوم‌سازی در برابر زلزله)

–     کلوز ۱۰۷ (تضمین مربوط به کمپها و انبارها)

–    کلوز ۱۱۲ (تضمین مربوط به تجهیزات اطفای حریق) و …