اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

 

مسئول صدور: مریم مینایی نژاد

 

آدرس: تهران- میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، خیابان شهید سرپرست

 

تلفن: 88968716-021