اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

مسئول صدور: احمد زمانی

آدرس: تهران- میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، خیابان شهید سرپرست

تلفن: 88968716-021