این شرکت در رشته بیمه هواپیما مطابق با استانداردها و کنوانسیون های بین المللی پوشش های زیر را ارائه می کند:

ـ بیمه بدنه هواپیما”HULL”
ـ بیمه حوادث سرنشین “P.A”
ـ بیمه مسئولیت در قبال اشخاص ثالث “T.P.l” ویا”T.P.L.L”
ـ بیمه مسئولیت در قبال بار مسافر”Passengers Baggage Liability”