خسارت های زیر از قانون بیمه شخص ثالث خارج‌اند:

  1. خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه
  2. خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه
  3. خسارت مستقیم و غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو
  4. خسارت ناشی از محکومیت جزایی ویا پرداخت جرایم