تصادف رانندگی منجر به خسارت جانی:

در این گونه حوادث که منجر به مجروح شدن یا فوت کسی شده است، مقصر حادثه موظف است ظرف مدت پنج روز مراتب تصادف خود را با ارائه مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده به شرکت بیمه اعلام کند. چنانچه حادثه ای هم دارای خسارت مالی و  هم دارای خسارت جانی باشد، بیمه گر طی نامه ای کپی برابر با اصل مدارک موجود در پرونده را جهت تسویه خسارت مالی از مرجع قضائی درخواست و پس از تکمیل کردن مدارک لازم، نسبت به تسویه خسارت مالی اقدام و تا ارائه رای صادره از مراجع قضائی توسط مقصر یا زیان دیده، پرونده جانی در شعبه مربوطه مفتوح می کند.

ماده ۱۴ آیین نامه اجرائی قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه زمینی درمقابل اشخاص ثالث مدارک مورد نیاز تشکیل پرونده خسارت جانی (دیه) را بشرح ذیل تعیین کرده است:

 1. اصل یا تصویر مصدق گزارش کارشناس راهنمائی و رانندگی یا گزارش مقامات انتظامی یا نظریه کارشناس یا هیات کارشناسی منتخب مراجع قضائی.
 2. بیمه نامه شخص ثالث یا هر گونه مدارک دیگری که حاکی از بیمه وسیله نقلیه مسبب حادثه در زمان وقوع حادثه باشد.
 3. تصویر گواهینامه مسئول حادثه (مقصر) مگر اینکه مشخصات کامل گواهینامه رانندگی در گزارش کارشناس راهنمائی و رانندگی یا پلیس راه درج شده، یا اینکه راننده مسئول حادثه فاقد گواهینامه رانندگی متناسب با نوع وسیله نقلیه موجد حادثه باشد.
 4. مدارک شناسائی مصدوم یا متوفی (کارت ملی)
 5. تصویر خلاصه پرونده بالینی مصدوم یا متوفی درصورتیکه در یکی از مراکز درمانی بستری شده باشد.
 6. نظریه پزشکی قانونی.
 7. تصویر مدارک شناسائی وسیله مسبب حادثه در صورت وجود.
 8. ارائه مدارک مثبته دایر بر احرازسمت قانونی متقاضی از قبیل قیمومیت یا وکالت یا وصایت یا ولایت خاص حسب مورد.
 9. جواز دفن یا گواهی فوت با شناسنامه باطل شده متوفی.

      تبصره: پرداخت خسارت در حوادث منجر به فوت به ورثه متوفی، منوط به ارائه گواهی انحصار وراثت خواهد بود.

 تصادف رانندگی منجر به خسارت مالی:

با توجه به شرایط هر حادثه و زیان های وارده، بررسی و پرداخت خسارت خودرو در بخش مالی به چند دسته تقسیم می شود:

الف) تصادف بدون کروکی 

در این نوع تصادفات خسارت مالی وارده به وسیله نقلیه زیان دیده می بایست حداکثر تا تعهدات مالی قانونی باشد و با رعایت شرایط زیر، پرونده تشکیل و خسارت پرداخت می شود:

 • هر دو وسیله در لحظه تصادف دارای بیمه نامه معتبر و پیوسته شخص ثالث باشند.
 •  هر دو راننده دارای گواهینامه مجاز باشند.
 • اختلافی بین طرفین حادثه وجود نداشته باشد.

 چنانچه  تصادف ایجاد شده دارای شرایط فوق باشد، طرفین حادثه با خودروهای تصادفی به یکی از مراکز پرداخت خسارت بیمه مراجعه کرده و برابر مقررات به شرح ذیل بررسی می شود. در ادامه پرونده تشکیل شده و خسارت ارزیابی و پرداخت می شود:

 1. مقصر و زیان دیده تصادف با خودروهای مربوطه به یکی از مراکز پرداخت خسارت خودرو مراجعه می کنند.
 2. پس از مراجعه و اعلام حادثه، فرم اعلام خسارت بدون کروکی توسط مسئول مربوطه به آنان تحویل می شود تا نسبت به تنظیم و تکمیل و امضای آن اقدام کنند. برگ تکمیل شده اعلام خسارت یعنی ادعای دریافت خسارت از سوی زیان دیده که بر اساس آن پرونده خسارت تشکیل می شود و یکی از مدارک اصلی پرونده است که مسئول مربوطه باید از تکمیل و امضا شدن آن توسط مقصر و زیان دیده اطمینان حاصل کند.

موارد فوق سپس به همراه اصل و کپی مدارک مورد نیاز زیر برای تشکیل پرونده به مسئول پذیرش خسارت ثالث بدون کروکی تحویل شده و نام برده پس از بررسی و اطمینان از اصالت و تکمیل بودن آنها، کپی مدارک فوق را برابر با اصل می کنند و به همراه یک برش کوپن بیمه نامه ثالث مقصر برداشته و پس از ممهور کردن اصل بیمه نامه های ثالث مقصر و زیان دیده به مهر خسارت و تکمیل کردن مندرجات آن، اصل مدارک را عودت دهد.

مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده خسارت مالی بدون کروکی عبارت است از :

 •  اصل و کپی گواهینامه مقصر و زیاندیده (یا زیان دیدگان) تصادف.
 •  اصل و کپی کارت ملی مقصر و زیاندیده (یا زیان دیدگان) تصادف.
 •  اصل و کپی کارت مشخصات خودروی مقصر و زیان دیده (یا زیان دیدگان) تصادف.
 • اصل و کپی بیمه نامه معتبر و پیوسته شخص ثالث خودروی مقصر و زیان دیده (یا زیان دیدگان) تصادف.
 •  یک برش اصل کوپن بیمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه.

ب) مدارک مورد نیاز تشکیل پرونده خسارت مالی با کروکی سازشی:

 • حضور راننده و خودروی زیان دیده برای رویت و تائید حادثه و ارزیابی خسارت توسط کارشناس بیمه گر.
 • اصل برگ کروکی سازشی تصادف که توسط پلیس تنظیم و به مهر و امضای وی ممهور باشد.
 • اصل و کپی گواهینامه زیان دیده حادثه.
 • اصل و کپی کارت ملی زیان دیده حادثه.
 • اصل و کپی بیمه نامه ثالث معتبرخودروی زیان دیده حادثه.
 • اصل و کپی کارت مشخصات خودروی زیان دیده حادثه.
 • اصل یک برش کوپن بیمه نامه معتبر مقصر حادثه.
 • کپی گواهینامه و کارت مشخصات و بیمه نامه خودروی مقصر حادثه.

ج) تشکیل پرونده و پرداخت خسارت تصادف با کروکی غیرسازشی

  در این نوع تصادفات که زیان دیده دارای کروکی غیر سازشی ترسیم شده توسط پلیس و یا گزارش کارشناس رسمی دادگستری بوده و زیان دیده و یا طرفین تصادف، پس از مراجعه به مراجع انتظامی و قضائی و سیر مراحل قانونی با اخذ کپی برابر با اصل مدارک مورد نیاز تشکیل پرونده، به یکی از مراکز پرداخت خسارت مراجعه و نسبت به تنظیم و تکمیل فرم اعلام خسارت و تحویل مدارک به مسئول پذیرش خسارت با کروکی اقدام می کنند.

 • اصل یا کپی کروکی تصادف و یا گزارش کارشناس رسمی دادگستری که توسط مرجع قضائی برابر بااصل شده باشد.
 • کپی مدارک مقصر(گواهینامه-کارت مشخصات خودرو-کارت ملی) که توسط مرجع قضائی برابر بااصل شده باشد.
 • اصل یک برش کوپن بیمه نامه خودرو مقصر حادثه.
 • اصل و کپی مدارک زیان دیده (گواهینامه-کارت مشخصات خودرو –کارت ملی و بیمه نامه ثالث).