مدارک مورد نیاز برای صدور بیمه نامه بدنه:

  1. تکمیل فرم پیشنهاد بیمه نامه
  2. دریافت بیمه نامه منقضی شده سال قبل (در صورت وجود)
  3. تصویر کارت یا سند خودرو ( یا وکالتنامه قطعی یا تعویض پلاک)
  4. تکمیل فرم گزارش بازدید اولیه
  5. تهیه عکس از خودرو

 

دریافت موارد ذیل در قراردادها:

  1. معرفی نامه یا کارت پرسنلی یا فیش حقوقی
  2. رونوشت سند یا کارت خودرو یا وکالت نامه به نام معرفی شده