در بیمه نامه بدنه، وسایل نقلیه بیمه شده در مقابل خطرات اصلی حادثه، سرقت  آتش سوزی، انفجار و صاعقه تحت پوشش قرار می گیرد. خسارت های جزئی و کلی وارد شده به وسیله نقلیه بیمه شده اعم  از دستمزد تعمیرکار، تعمیرات و ارزش قطعات تعویضی به قیمت روز حادثه پرداخت می شود.

علاوه بر موارد فوق، بیمه گذار می تواند با پرداخت حق بیمه اضافی و مطابق با شرایط و مقررات مندرج در بیمه نامه، اتومبیل را در مقابل خطرات سرقت در جای قطعات اصلی و اضافی، خطرات ناشی از بلایای طبیعی، خسارت ناشی از شکست شیشه به تنهایی، خسارت ناشی از مواد اسیدی و شیمیایی و غرامت عدم استفاده از وسیله نقلیه در طول مدت تعمیرات بیمه کند.