اداره بازنشستگی

 

مسئول صدور:  شیرین قاسمی

آدرس:خیابان امام خمینی روبروی خیابان سی تیر روبروی متروی فیاض بخش اداره بازنشستگی آموزش و پرورش شهرتهران

 

تلفن: 66754285-021