اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 اراک

 

مسئول صدور: رضوان امینی-منا کاظمی

 

آدرس: اراک-خیابان امام خمینی، روبروی مسجد سیدها، آموزش و پرورش ناحیه 2 اراک

 

تلفن: