در سال جاری پس از افتتاح دفاتر خدماتی این شرکت در اداره کل آموزش و پرورش تهران و ادارات آموزش و پرورش مناطق 11و13و10 تهران ، هشتگرد و ناحیه 3 کرج،
بیست نهمین دفتر خدمات رسانی در آموزش و پرورش منطقه 14 تهران نیز در تاریخ 97/6/3 افتتاح گردید، تا خدمات رسانی شایسته به فرهنگیان این منطقه ارائه نماید.