در سال جاری پس از افتتاح دفاتر خدماتی این شرکت در اداره کل آموزش و پرورش تهران و ادارات آموزش و پرورش مناطق 11و13 تهران ، هشتگرد و ناحیه 3 کرج،
بیست نهمین دفتر خدمات رسانی در آموزش و پرورش منطقه 10 تهران نیز در تاریخ 97/5/30 افتتاح گردید، تا خدمات رسانی شایسته به فرهنگیان این منطقه ارائه نماید.