در سال جاری پس از افتتاح دفاتر خدمات بیمه ای نمایندگی امید آسا در  آموزش و پرورش هشتگرد و اداره آموزش و پرورش منطقه 11 در تاریخ 97/5/30 دفتر خدمات بیمه ای این شرکت در

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران  نیز افتتاح گردید و شروع به کار نمود.