در سال جاری پس از افتتاح دفاتر خدمات بیمه ای نمایندگی امید آسا در ناحیه 3 آموزش و پرورش کرج و آموزش و پرورش هشتگرد در تاریخ 97/5/28 دفتر خدمات بیمه ای این شرکت در

آموزش و پرورش منطقه 11 نیز افتتاح گردید و شروع به کار نمود.