جلسه مورخ 97/5/21 ساعت 13 با حضور آقایان مصطفی یاسری مدیریت محترم شعبه تهران بزرگ، سعید عباسی کارشناس بیمه های عمر و سرمایه گذاری، سجاد نوری
کارشناس صدور بیمه های مهندسی و خانم ها ناهید پاسبانی مدیریت محترم بیمه های مهندسی، سمیه شاهوار کارشناس مسئول شعبه تهران بزرگ، در راستای هماهنگی
جهت ورود به پروژه های انرژی و افزایش سهم شرکت بیمه معلم در این خصوص تشکیل گردید و بازار هدف مشخصی با چشم انداز معین برای انجام امور مربوطه ترسیم گردید.