این گردهمایی با حضور مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد، مدیریت ورئیس اداره تعاون، معاونت پشتیبانی و توسعه مدیریت اداره کل مدیران و معاونین توسعه
منابع انسانی و پشتیبانی و کارشناسان تعاون دو ناحیه یزد و آقای مصلحی مدیر عامل شرکت خدمات بیمه ای امید، آسایش و سرمایه ایرانیان پیرامون موسسه صندوق
ذخیره فرهنگیان و شرکت امید آسا در محل تالار فرهنگیان یزد تشکیل گردید . در این گردهمایی آقای مصلحی گزارشی مبسوطی پیرامون موسسه و شرکت بیمه ارائه
فرمودند و به سئوالات حاضرین پاسخ دادند. در ادامه جلسه آقای دکتر دانافر ضمن حمایت از برنامه های مطروحه خواستار سرمایه گذاری موسسه در امور رفاهی از
جمله مسکن فرهنگیان شدند و نیز پرداخت سهم دولت در برنامه ششم را با توجه به اینکه در سال دوم برنامه هستیم برای جلب اعتماد بیشتر از مطالبات فرهنگیان دانستند.